Sörsätter hassellund

Högt naturvärde - naturvärdesklass 2

Sörsätter hassellund

Naturtyp: Skog och träd.

Biotop: Hassellund.

Biotopvärde: Högt.

Artvärde: Påtagligt.

Motivering av naturvärdesklass: Mycket väl utvecklad artrik hassellund med nyckelbiotopskvaliteer.

Naturvårdsarter/Rödlistade arter: Blåsippa, skogsalm (friska individer), krushättemossa, läderskål, scharlakansvårskål, hasselticka, entita och gulsparv.

Övriga arter: Gröngöling.

Beskrivning: Artrik hassellund med stora, troligen mycket gamla, hasselbuketter. Rikligt med död ved i buketterna med förutsättningar för förekomst av arter knutna till hasselmulm. I östra delen andra lövträd i anslutning till bäcken. Anges som skogsmark på häradskartan. Förmodligen mycket lång kontinuitet.

Övrig information: Ingår i den av länsstyrelsen utpekade värdetrakten för gräsmarker Mossby/Herrfallsäng. Ingår också i LstT Naturvårdsprogram: 81:16, mer information här. Länk till annan webbplats.

Areal: -