Bäcktorp

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Ängsyta i södra delen. Foto: Per Karlsson Linderum.

Ängsyta i södra delen. Foto: Per Karlsson Linderum.

Naturtyp: Skog och träd/Igenväxningsmark

Biotop: Blandskog och ruderatmark.

Biotopvärde: Visst

Artvärde: Visst.

Motivering av naturvärdesklass: Mosaik av biotoper i anslutning till högre klassade objekt.

Naturvårdsarter/Rödlistade arter: Björktrast, svartvit flugsnappare, grönfink. skogsalm, gullviva och ask.

Övriga arter: Trädlärka, vanlig groda och småsporre.

Beskrivning: Ett objekt med flertalet olika biotoper. Längst i norr fuktigare lövskog. Därefter slagghögar bevuxen av trivialskog följt av ett större relativt öppet område på ruderatmark. Längst i söder liten lövdunge och igenväxande ängsmark samt ett mindre vattenfyllt före detta kalkbrott. Anges som åker- och skogsmark på häradskartan.

Övrig information: Ingår i LstT GI Gräsmarker (trakt): Mossby/Herrfallsäng.

I området finns äldre lämningar av från industriell verksamhet, läs mer här Länk till annan webbplats..

Areal: -