Kvarntorpsskogen

Högt naturvärde - naturvärdesklass 2

En vandringsled i skogen. Foto: Per Karlsson Linderum.

En vandringsled i skogen. Foto: Per Karlsson Linderum.

Naturtyp: Skog och träd.

Biotop: Sekundär lövnaturskog.

Biotopvärde: Högt.

Artvärde: Högt.

Motivering av naturvärdesklass: Artrik lövskog med stort inslag av död ved i viktig skoglig spridningskorridor.

Naturvårdsarter/Rödlistade arter: Mindre träfjäril, mindre hackspett, spillkråka, kråka, entita, grönsångare, björktrast, rödvingetrast, gulsparv, scharlakansvårskål, krushättemossa och tibast.

Övriga arter: Blåbandad jungfruslända, mindre sjötrollslända, stor svävfluga, bredbandad fransgaffelslända, ängsskinnbaggen Hoplomachus thunbergii, videsandbi, bäver och gröngöling.

Beskrivning: Sekundär lövnaturskog med bitvis stort inslag av död ved. Delar av skogen har också sumpskogskaraktär och är delvis belägen på äldre slaggmark. Området har ett inslag av ädellövträd men domineras främst av äldre och grövre asp. Flera diken och bäckar går genom området och framförallt bäcken från varmvattendammen och norrut hyser ett rikt djurliv. Anges som skogs- och åkermark på häradskartan.

Övrig information: Delar av området ingår i Skogsstyrelsens SKS Sumpskogar: 18,00, läs mer här Länk till annan webbplats..

I norra delen av objektet finns ett större område med röjningsrösen, läs mer här Länk till annan webbplats..

Areal: -