Sannahed, lövdunge N om Beväringsgatan

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Foto: Per Karlsson Linderum.

Foto: Per Karlsson Linderum.

Naturtyp: Skog och träd.

Biotop: Lövskog.

Biotopvärde: Visst.

Artvärde: Visst.

Motivering av naturvärdesklass: Del av viktig spridningskorridor. Förekomst av flera rödlistade fågelarter.

Naturvårdsarter/Rödlistade arter: Blåsippa, gulsparv, svartvit flugsnappare, ärtsångare och björktrast.

Övriga arter: -

Beskrivning: Blandskogsdunge med väl artrikt fältskikt. Brynmiljöer mot väst och öst. Viss förekomst av främmande arter. Större bestånd av lärk. Anges som hed- och åkermark samt bebyggelse på häradskartan.

Övrig information: -

Areal: -