Rosendals lövskog, norra delen

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Lövskog intill Rosendal. Foto: Per Karlsson Linderum.

Lövskog intill Rosendal. Foto: Per Karlsson Linderum.

Naturtyp: Skog och träd.

Biotop: Sekundär ädellövskog.

Biotopvärde: Påtagligt.

Artvärde: Påtagligt.

Motivering av naturvärdesklass: Artrik värdefull för området unik lövmiljö med förekomst av ett antal naturvårdsarter.

Naturvårdsarter/Rödlistade arter: Gulsparv, läderskål, krushättemossa, hasselticka, blåsippa, skogsalm och ask.

Övriga arter: smalkortvingen Scopaeus sulcicollis, stjärtmes och stenknäck.

Beskrivning: Sekundär ädellövskog med stort inslag av död ved. Förekomst av ett antal naturvårdsarter. Anges som ängsmark på häradskartan.

Övrig information: Ingår i LstT GI Gräsmarker (trakt): Mossby/Herrfallsäng.

Areal: -