Augustenborg

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Foto: Per Karlsson Linderum.

Foto: Per Karlsson Linderum.

Naturtyp: Skog och träd.

Biotop: Sekundär lövnaturskog.

Biotopvärde: Påtagligt.

Artvärde: Påtagligt.

Motivering av naturvärdesklass: Del av viktig skoglig spridningskorridor och relativt stort inslag av död ved.

Naturvårdsarter/Rödlistade arter: Entita, gulsparv, krushättemossa och skogsalm.

Övriga arter: -

Beskrivning: Skog dominerad av lövträd, med inslag av större ädellövträd. Ett stort inslag av död ved. Viktig skoglig spridningskorridor. I nordöstra delen mera öppen ekdominerad skog. Relativt lång skoglig kontinuitet. Anges som skogsmark och bebyggelse på häradskartan.

Övrig information: I objektet finns spår efter tidigare torpbebyggelse, läs merlänk till annan webbplats. Dessutom finns i norra delen en jordkällare, läs mer härlänk till annan webbplats.

Areal: -