Norrtorpssjön, lövskog på västra sidan

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Norrtorpssjön, västra sidan

Naturtyp: Skog och träd och Igenväxningsmark.

Biotop: Lövskog, lövträdsrika skogsbryn och igenväxningsmark.

Biotopvärde: Visst.

Artvärde: Obetydligt.

Motivering av naturvärdesklass: Det stora inslaget av lövträd i närheten till andra högra klassade objekt. Viktig som spridningskorridor.

Naturvårdsarter/Rödlistade arter: -

Övriga arter: -

Beskrivning: Lövdominerad strandskog på slagghögar från skifferbrottet Norrtorpssjön. Rikligt med aspar i östra delen. Ett visst inslag av död ved. Brynmiljöer mot angränsande åkermark i söder. Varierad brynmiljö i sydvästra delen med flera periodvis vattenfyllda små kalkbrott. Flera solbelysta sidor på slagghögarna potentiellt viktiga boplatser för solitärbin. I sydöstra hörnet igenväxningsmarker dominerat av salix. Anges huvudsakligen som åkermark på häradskartan.

Övrig information: Ingår i den av länsstyrelsen utpekade värdetrakten för gräsmarker Mossby/Herrfallsäng

Areal: 8,1 ha.