Prästgårdsskogen

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Prästgårdsskogen. Foto: Per Karlsson Linderum.

Prästgårdsskogen. Foto: Per Karlsson Linderum.

Naturtyp: Skog och träd.

Biotop: Tallskog.

Biotopvärde: Visst.

Artvärde: Visst.

Motivering av naturvärdesklass: Tätortsnära skogsområde med förekomst av flertalet rödlistade arter.

Naturvårdsarter/Rödlistade arter: Grönfink, svartvit flugsnappare, rödvingetrast, björktrast, stare, grönsångare, entita och kråka.

Övriga arter: Prästkrage, ängssyra, käringtand och stenknäck.

Beskrivning: Tätortsnära skogsdunge dominerad av äldre tallar. Området har lång skoglig kontinuitet. Anges som skogsmark på häradskartan.

Övrig information: -

Areal: -