Tripphultsskogen

Högt naturvärde - naturvärdesklass 2

Vandringsled i Tripphultsskogen. Foto: Per Karlsson Linderum.

Vandringsled i Tripphultsskogen. Foto: Per Karlsson Linderum.

Naturtyp: Skog och träd.

Biotop: Kalktallskog.

Biotopvärde: Högt.

Artvärde: Påtagligt.

Motivering av naturvärdesklass: Artrik kalktallskog och viktig skoglig spridningskorridor med lång skoglig kontinuitet. 

Naturvårdsarter/Rödlistade arter: Mindre hackspett, rödvingetrast, grönsångare, blåsippa, gulvial, tibast, gulmåra, ask, stor blåklocka och väddklint.

Övriga arter: Käringtand, skogsklöver, rödklöver, åkervädd och bockrot.

Beskrivning: Kalktallskog med stort inslag av lövträd, främst sälg, ask, lönn och oxel. Dåligt undersökt svampflora med sannolik förekomst av kalkgynnade arter knutna till tallskog. Artrik vägkant i östra delen. Viktig skoglig spridningskorridor med lång skoglig kontinuitet. Anges som skogsmark på häradskartan.

Övrig information: Ingår i LstT GI Gräsmarker (trakt): Mossby/Herrfallsäng.

Ingår också i projektet Fjärilslandskapet Norra Mossby, läs mer här Länk till annan webbplats..

I objektet finns fornlämningar i form av odlingsrösen, läs mer här Länk till annan webbplats..

Areal: -