Norrbacka lövskog

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Lövskog på en av slagghögarna. Här växer mycket tibast. Foto: Per Karlsson Linderum.

Lövskog på en av slagghögarna. Här växer mycket tibast. Foto: Per Karlsson Linderum.

Naturtyp: Skog och träd.

Biotop: Sekundär lövnaturskog.

Biotopvärde: Påtagligt.

Artvärde: Påtagligt.

Motivering av naturvärdesklass: Artrik lövskog med mycket död ved belägen i viktig skoglig spridningskorridor.

Naturvårdsarter/Rödlistade arter: Entita, stare, rödvingetrast, grönfink, gulsparv, vinbergssnäcka, blåsippa, skogsalm, tibast, gullviva och ask.

Övriga arter: Stenknäck.

Beskrivning: Sekundär lövnaturskog på kalkrik berggrund kring två slagghögar och i norra delen ett fuktig periodvis vattenfyllt skogskärr. Bitvis riklig förekomst av död ved. Västra delen av objektet av mer trivial karaktär men med naturvårdshänsyn i den kommunala skogsplanen. Viktig skoglig spridningskorridor. Anges som skog och åkermark på häradskartan. Undantaget den sumpigare delen i norra delen av objektet som anges som våtmark.

Övrig information: Ingår i LstT GI Gräsmarker (trakt): Mossby/Herrfallsäng.

I objektet finns rester av en torplämning, läs mer här Länk till annan webbplats..

Areal: -