Sannahed, tallskog S om

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Ett parti av objektet med stort lövinslag. Foto: Per Karlsson Linderum.

Ett parti av objektet med stort lövinslag. Foto: Per Karlsson Linderum.

Naturtyp: Skog och träd.

Biotop: Tallskog.

Biotopvärde: Påtagligt.

Artvärde: Påtagligt.

Motivering av naturvärdesklass: Del av viktig spridningskorridor.

Naturvårdsarter/Rödlistade arter: Mindre hackspett, kråka, grönsångare, ärtsångare, svartvit flugsnappare, grönfink, revlummer, ormbär, strutbräken.

Övriga arter: Göktyta, korp, hämpling, stenknäck och trubbhagtorn.

Beskrivning: Tallskog med stort inslag av lövträd och fint utvecklat buskskikt. Bitvis inslag av död ved. Många olovliga komposter intill villaområdet och förekomst av flertalet främmande arter, bland annat skuggbräcka (enda kända vildlevande i Närke), kaprifol, vintergröna och löjtnantshjärta. Anges som hedmark på häradskartan.

Övrig information: Delar av objektet ingår i NV VicNatur Vattenskyddsområde: 2013414. Mer information här Länk till annan webbplats..

Förekomst av kulturlämningar. Mer information här Länk till annan webbplats..

Areal: -