Norrsätter

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Naturtyp: Skog och träd.

Biotop: Barrskog.

Biotopvärde: Visst.

Artvärde: Visst.

Motivering av naturvärdesklass: Förekomst av enstaka naturvårdsarter och äldre tallar. Lång skoglig kontinuitet.

Naturvårdsarter/Rödlistade arter: Häckande kråka, grönsångare, stare och svartvit flugsnappare.

Övriga arter: Skogsduva.

Beskrivning: Äldre öppen tallskog med fint fältskikt. Anges som skogsmark på häradskartan.

Övrig information: Lämningar av en äldre husgrund finns i tallskogen. Läs mer här. Länk till annan webbplats.

Areal: 0,25 ha.