Tallängens tallskog

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Skogsbrynet mot åkermarken i söder med sandblottor. Foto: Per Karlsson Linderum.

Skogsbrynet mot åkermarken i söder med sandblottor. Foto: Per Karlsson Linderum.

Naturtyp: Skog och träd.

Biotop: Tallskog.

Biotopvärde: Visst.

Artvärde: Visst.

Motivering av naturvärdesklass: Förekomst äldre tallskog på sandig miljö, med stora kolonier med solitärbin. Del av viktig spridningskorridor.

Naturvårdsarter/Rödlistade arter: Tallticka.

Övriga arter: Svartmes

Beskrivning: Barrskog dominerad av äldre tall. Ett visst inslag av död ved. Viktig skoglig spridningskorridor. Lång skoglig kontinuitet. Skogsbrynet söder om Tallängens tallskog har omfattande blottor i den sandhaltiga jorden. Stora kolonier med solitärbin och förekomst av bland annat storblodbi. Åkermarken söder om den östra delen i träda och med visst inslag av torrängsflora. Anges som skogsmark på häradskartan.

Övrig information: -

Areal: -