Viaskogens naturreservat

Högt naturvärde - naturvärdesklass 2

Informationsskylt i Viaskogens naturreservat.

Informationsskylt i Viaskogens naturreservat.

Naturtyp: Skog och träd.

Biotop: Blandskog.

Biotopvärde: Högt.

Artvärde: Högt.

Motivering av naturvärdesklass: Artrik och variationsrik blandskog i viktig spridningskorridor.

Naturvårdsarter/Rödlistade arter: Duvhök, tretåig hackspett, mindre hackspett, spillkråka, kråka, entita, talltita, grönsångare, ärtsångare, stare, björktrast, rödvingetrast, svartvit flugsnappare, grönfink, gulsparv, scharlakansvårskål/scharlakansskål, olivspindling, blodticka, blomkålssvamp, rynkskinn, tallticka, ullticka, grön sköldmossa, skogsknipprot, knärot och grönvit nattviol.

Övriga arter: Bålgeting, skogsduva, kattuggla, göktyta, gröngöling, svartmes, tofsmes, stjärtmes, stenknäck och mindre vattensalamander.

Beskrivning: Naturreservatet bildades år 2005 och är ca 70 hektar. Kumla kommun är markägare och förvaltare av reservatet. Skogen är en blandskog som innehåller träd i olika åldrar. Här finns många sorters blommor, både vanliga och ovanliga. I skogen finns också ett stort antal mossor, lavar och svampar. Trots att skogen är liten bor det olika sorters fåglar, däggdjur och groddjur här. I reservatet finns ett elljusspår och därför har området stort rekreationsvärde. Bitvis stort inslag av död ved. Viktig spridningskorridor. Delar av objektet har lång skoglig kontinutiet. Anges som skogs-, åker- och ängsmark på häradskartan.

Läs mer om reservatet på kommunens hemsida här Länk till annan webbplats..

Övrig information: I objektet finns av Skogsstyrelsen utpekade delområde som ingår i SKS Naturvärden: 10F, läs mer här Länk till annan webbplats. och här Länk till annan webbplats..

Objektet utgör också LstT Naturvårdsprogram: 81:10, läs mer här Länk till annan webbplats..

I objektet finns också flera fornlämningar och andra skyddsvärda kulturobjekt. Längs i söder finns resterna av Sannaheds skjutbana, läs mer här Länk till annan webbplats.. Centralt i objektet spår av fossil åkermark, läs mer här  Länk till annan webbplats.och här Länk till annan webbplats.. I östra delen lämningar av äldre bebyggelse, Korsta by, läs mer här Länk till annan webbplats.. I östra delen också flera fornlämningar, läs mer här Länk till annan webbplats..

Areal: -