Högtorpsskogen

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Foto: Per Karlsson Linderum.

Foto: Per Karlsson Linderum.

Naturtyp: Skog och träd.

Biotop: Lövskog.

Biotopvärde: Visst.

Artvärde: Visstt.

Motivering av naturvärdesklass: Lövskog med visst inslag av död ved och viktig skoglig spridningskorridor.

Naturvårdsarter/Rödlistade arter: -.

Övriga arter: -.

Beskrivning: Skog dominerad av lövträd med ett visst inslag av död ved. Området utgörs av trädbevuxna slaggytor. Anges som myr-, ängs- och skogsmark på häradskartan.

Övrig information: Ingår i den av länsstyrelsen utpekade värdetrakten för gräsmarker Mossby/Herrfallsäng.

Ingår i LstT Naturvårdsprogram: 81:16, läs mer här Länk till annan webbplats..

Areal: -