Lisslemossen, tallskog på östra sidan

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Tallskog Lissleskogen

Naturtyp: Skog och träd.

Biotop: Barrskog.

Biotopvärde: Visst.

Artvärde: Obetydligt.

Motivering av naturvärdesklass: Närhet till våtmark motiverar hänsyn i skötseln av området. Viktig spridningskorridor för vilt. Lång skoglig kontinuitet. Del av det största sammanhängande skogsområdet i Kumla kommun.

Naturvårdsarter/Rödlistade arter: -

Övriga arter: Enda fynden av grön fältmätare Chloroclysta miata, vågbandad fältmätare Lampropteryx suffumata, rödbrun bladspinnare Phyllodesma ilicifolium, källfly Hypena crassalis i Kumla kommun är från denna lokal. Tofsmes häckar i barrskogen.

Beskrivning: Öppen relativt gles mossrik tallskog med väl utvecklat fältskikt. Närhet till våtmark med lövrik kantzon i västra delen. Visst inslag av död ved i anslutning till mossen. Anges som skogsmark på häradskartan. 

Övrig information: Ingår i "Skogsområde nordväst om Åbytorp" i LstT Naturvårdsprogram: 81:9

Areal: 1,5 ha.