Att hålla avstånd är att visa omtanke. Kom ihåg - håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symtom!

Sannahed, lövskog NO om motorstadion

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Foto: Per Karlsson Linderum.

Foto: Per Karlsson Linderum.

Naturtyp: Skog och träd.

Biotop: Lövskog.

Biotopvärde: Visst.

Artvärde: Visst.

Motivering av naturvärdesklass: Del av viktig spridningskorridor.

Naturvårdsarter/Rödlistade arter: -.

Övriga arter: -.

Beskrivning: Mestadels trivial lövskog med visst inslag av död ved. Stort bestånd av de främmande arterna kaprifol och vintergröna i östra delen. Viktig spridningskorridor. Anges som hedmark på häradskartan.

Övrig information: Ingår delvis i NV VicNatur Vattenskyddsområde: 2013414, mer information härlänk till annan webbplats.

Areal: -