Ekeby bäckdal

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Naturtyp: Vattendrag.

Biotop: Bäck.

Biotopvärde: Visst.

Artvärde: Visst.

Motivering av naturvärdesklass: Del av viktig akvatisk spridningskorridor.

Naturvårdsarter/Rödlistade arter: Utter, mindre hackspett, entita, ärtsångare, stare, björktrast, svartvit flugsnappare, grönfink, gulsparv, skogsalm och ask.

Övriga arter: Kattuggla, gröngöling, stjärtmes, strömstare, forsärla och stenknäck.

Beskrivning: Bäck genom Ekeby samhälle kantad av olika arter lövträd. Del i viktig spridningskorridor för vattenlevande arter, bland annat utter. Stort inslag av främmande arter och olovliga komposter.

Övrig information:

Areal: -