Norra Sanna

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Foto: Per Karlsson Linderum.

Foto: Per Karlsson Linderum.

Naturtyp: Skog och träd.

Biotop: Sekundär lövnaturskog.

Biotopvärde: Visst.

Artvärde: Visst.

Motivering av naturvärdesklass: Visst inslag av död ved. Del av viktig spridningskorridor.

Naturvårdsarter/Rödlistade arter: -.

Övriga arter: -.

Beskrivning: Lövdominerad igenväxt före detta grusgrop med stort inslag av död ved. Värde som spridningskorridor. Stort inslag av främmande arter, till exempel klockjulros, snöbär och vintergröna. Anges som hed- och parkmark på häradskartan.

Övrig information: Ingår delvis i NV VicNatur Vattenskyddsområde: 2013414, mer information här Länk till annan webbplats..

Fynd av stenåldersyxa, läs mer här Länk till annan webbplats..

Areal: -