Sörsätter, bokskog 700 m NO om

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Bokskogsdungen sedd från nordväst. Foto: Per Karlsson Linderum.

Bokskogsdungen sedd från nordväst. Foto: Per Karlsson Linderum.

Naturtyp: Skog och träd.

Biotop: Bokskog.

Biotopvärde: Visst.

Artvärde: Visst.

Motivering av naturvärdesklass: För område unik miljö dominerad av bok och viktiga brynmiljöer.

Naturvårdsarter/Rödlistade arter: Skogsalm och gulsparv.

Övriga arter: Bok, gröngöling och stenknäck.

Beskrivning: Anlagd bokskog omgiven av åkermark. Värdefull brynmiljö mot utanför liggande åker- och hagmarker. Anges som skogsmark på häradskartan.

Övrig information: Ingår i LstT GI Gräsmarker (trakt): Mossby/Herrfallsäng.

I objektet finns ett område med odlingsrösen, läs mer här Länk till annan webbplats..

Areal: -