Yxhults slamalvar

Högt naturvärde - naturvärdesklass 2

Yxhults slamalvar, unik kalkrik miljö. Foto: Per Karlsson Linderum.

Yxhults slamalvar, unik kalkrik miljö. Foto: Per Karlsson Linderum.

Naturtyp: Igenväxningsmark

Biotop: "Slamalvar".

Biotopvärde: Högt.

Artvärde: Högt.

Motivering av naturvärdesklass: Unik artrik kalkgynnad flora och riklig förekomst av solitära bin.

Naturvårdsarter/Rödlistade arter: Purpurknipprot, darrgräs, sötvedel, rosettjungfrulin, jungfrulin, svartkämpar, kortbladig spåtistel och klasefibbla.

Övriga arter: Veronikasandbi.

Beskrivning: Unik kalkslamyta med alvarskaraktär. Bevuxen med tallskog och restaurerad sommaren 2021 (röjning och skapande av lerblottor). Artrik kalkgynnad flora med kommunens enda kända bestånd av purpurknipprot och kortbladig spåtistel. Riklig förekomst av solitära steklar i blottade slamytor. Anges som skogs- och åkermark på häradskartan.

Övrig information: Ingår i LstT GI Gräsmarker (trakt): Mossby/Herrfallsäng.

Ingår också i projektet Fjärilslandskapet Norra Mossby, läs mer här Länk till annan webbplats..

Areal: -