Norra Mos

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Skogsdunge vid Norra Mos. Foto: Per Karlsson Linderum.

Skogsdunge vid Norra Mos. Foto: Per Karlsson Linderum.

Naturtyp: Skog och träd.

Biotop: Blandskog.

Biotopvärde: Visst.

Artvärde: Visst.

Motivering av naturvärdesklass: Äldre tall- och lärkträdsdunge i viktig spridningskorridor.

Naturvårdsarter/Rödlistade arter: Käringtand, skogsalm och rockentrav.

Övriga arter: Lärk.

Beskrivning: Blandskog på rullstensås med främst äldre tallar, lärk och lövträd. I östra delen äldre igenväxt grusgrop. Brynmiljöer mot omgivande åkermark och viktig spridningskorridor i det övriga intensivt brukade åkerlandskapet. Visst inslag av död ved. Anges som öppen mark på häradskartan.

Övrig information: I södra delarna av objektet finns ett äldre gravfält, läs mer här Länk till annan webbplats..

Areal: -