Söderhavet, lövskog västra sidan

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Lövskogen på Söderhavets västra sida sedd från brygga i brottets norra del. Foto: Per Karlsson Linderum.

Lövskogen på Söderhavets västra sida sedd från brygga i brottets norra del. Foto: Per Karlsson Linderum.

Naturtyp: Skog och träd.

Biotop: Lövskog

Biotopvärde: Visst

Artvärde: Visst

Motivering av naturvärdesklass: Brynmiljöer och skoglig spridningskorridor och höga rekreationsvärden.

Naturvårdsarter/Rödlistade arter: Gulsparv.

Övriga arter: -.

Beskrivning: Lövskog på västra sidan av den stora kalk- och skifferbrottsjön Söderhavet. Visst inslag av död ved. Delar av objektet ligger på slagghögar. Fungerar som skoglig spridningskorridor. Värdefulla brynmiljöer mot utanför liggande åker- och hagmarker. Anges som myr- och ängs på häradskartan.

Övrig information: Ingår i LstT GI Gräsmarker (trakt): Mossby/Herrfallsäng och LstT Naturvårdsprogram: 81:16, läs mer här Länk till annan webbplats..

Areal: -