Äspsätter ädellövskog

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Stig i Äspsätters ädellövskog. Foto: Per Karlsson Linderum.

Stig i Äspsätters ädellövskog. Foto: Per Karlsson Linderum.

Naturtyp: Skog och träd.

Biotop: Ädellövskog, lövnaturskog och hassellund.

Biotopvärde: Påtagligt.

Artvärde: Påtagligt.

Motivering av naturvärdesklass: Artsammansättningen och biotopens karaktär på kalkberggrund. Lång skoglig kontinuitet.

Naturvårdsarter: Blåsippa, skogsalm, ask, krushättemossa, läderskål, svartvit flugsnappare och gulsparv.

Övriga arter: -

Beskrivning: Stort inslag av ädellövträd, framförallt gamla döda askar och skogsalm, men med en hel del äldre friska skogsalmar. Även inslag av ek. I norra delen hassellundskaraktär och lövnaturskog. Stort inslag av död ved och vedsvampar. Bra förhållanden för vedlevande skalbaggar. Kalkrik berggrund och därtill knuten flora. Solexponerad brynmiljö mot SV. Markerat som skogsmark på häradskartan.

Övrig information: Ingår i LstT värdetrakt för gräsmarker: Hackvad/Viby.

Areal: 3,5 ha.