Hjortsbergakilen, lövdunge

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Lövdunge kring torpruin vid Hjortsbergakilen. Foto: Per Karlsson Linderum.

Lövdunge kring torpruin vid Hjortsbergakilen. Foto: Per Karlsson Linderum.

Naturtyp: Skog och träd.

Biotop: Lövskog.

Biotopvärde: Påtagligt.

Artvärde: Påtagligt.

Motivering av naturvärdesklass: Förekomst av flera naturvårdsarter, kalkberggrund och stort inslag av död ved.

Naturvårdsarter/Rödlistade arter: Hässleklocka, gullviva, skogsalm och svart trolldruva.

Övriga arter: Trädgårdsstormhatt, prakttoppklocka, mörk lungört, praktlysing, borstnejlika och krollilja.

Beskrivning: Lövdunge på kalkberggrund med stort inslag av död ved. Värdefull flora med blandning av kulturväxter och naturvårdsarter. Stort inslag av död ved. Anges som hedmark och bebyggelse på häradskartan.

Övrig information: Ingår i LstT GI Gräsmarker (trakt): Mossby/Herrfallsäng.

Här finns en torplämning med stenmurrest och jordkällare, läs mer här Länk till annan webbplats..

Areal: -