Bergabrottet

Högt naturvärde - naturvärdesklass 2

Bergabrottets norra branter en dag i mars. Foto: Per Karlsson Linderum.

Bergabrottets norra branter en dag i mars. Foto: Per Karlsson Linderum.

Naturtyp: Grund sjö och Berg och sten.

Biotop: Kalkbrott med omgivande branter

Biotopvärde: Högt.

Artvärde: Högt.

Motivering av naturvärdesklass: Förekomst av en rad naturvårdsarter i en mycket kalkrik miljö. Viktig spridningsmiljö för fjärilar och andra värmegynnade insekter och viktig häckningsplats för flera lokalt ovanliga fågelarter.

Naturvårdsarter/Rödlistade arter: blågrön kornlöpare, drillsnäppa, fiskmås, berguv, trastsångare, rörsångare, sävsparv, knölvial, spåtistel och väddklint.

Övriga arter: svingelgräsfjäril, stor svävfluga, markskinnbaggen Ischnocoris angustulus, vinterflickslända, höstmosaikslända, tidig mosaikslända, tvåfläckad trollslända, större ängstrollslända, vanlig padda, knölsvan, grågås, knipa, rörhöna, svarthakedopping, brun kärrhök och taggsallat.

Beskrivning: Vattenfyllt kalkbrott med artrik häckfågelfauna och överlag artrika kanter och slänter. Den största delen av brottet utanför kommunal mark. I södra delen av objektet finns en större vassrugge där flera av våtmarksarterna häckar, bland annat svarthakedopping. Förekomst av sårbara rödlistade arter som blågrön kornlöpare och knölvial i slänterna. Artrik förekomst överlag av jordlöpare. Landskapets enda kända förekomst av markskinnbaggen Ischnocoris angustulus. Anges som åkermark på häradskartan.

Övrig information: Ingår i LstT GI Gräsmarker (trakt): Mossby/Herrfallsäng.

Ingår också i projektet Fjärilslandskapet Norra Mossby, läs mer här Länk till annan webbplats..

Areal: -