Bergabrottsängen

Högt naturvärde - naturvärdesklass 2

Bergabrottsängen. Gammal industrimark med kalkgynnade växter. Foto: Per Karlsson Linderum.

Bergabrottsängen. Gammal industrimark med kalkgynnade växter. Foto: Per Karlsson Linderum.

Naturtyp: Äng och betesmark.

Biotop: Ängsmark.

Biotopvärde: Högt.

Artvärde: Högt.

Motivering av naturvärdesklass: Mycket artrik kalkgynnad flora.

Naturvårdsarter/Rödlistade arter: Spåtistel, vispstarr, ängshavre, getväppling, sötvedel, gulvial, käringtand, buskviol, gulmåra, svartkämpar, stor blåklocka, liten blåklocka, väddklint, prästkrage och bockrot.

Övriga arter: Stor svävfluga, ängsskinnbaggen Globiceps fulvicollis, gruskammossa, gul fetknopp, kantig fetknopp, skogsklöver, rödklöver, smällglim, teveronika, blåsuga, harmynta och åkervädd.

Beskrivning: Ängsmarker på före detta industritomt med stort kalkinslag och större träddungar. I västra delen och nordöstra delen restaurerade ängsmarker (2021) med rikligt med hagtorn. Stora bestånd av bland annat spåtistel. Enda kända förekomsten i landskapet av ängsskinnbaggen Globiceps fulvicollis. Rikligt med äldre solexponerade sälgar med förekomst av vedlevande skalbaggar. Anges som skogsmark och öppen mark på häradskartan.

Övrig information: Ingår i LstT GI Gräsmarker (trakt): Mossby/Herrfallsäng.

Ingår också i projektet Fjärilslandskapet Norra Mossby, läs mer här Länk till annan webbplats..

Areal: -