Norrtorpssjön

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Norrtorpssjön

Naturtyp: Djup sjö.

Biotop: Vattenfyllt skifferbrott.

Biotopvärde: Visst.

Artvärde: Visst.

Motivering av naturvärdesklass: Förekomst av ett antal lokalt ovanliga våtmarksfåglar.

Naturvårdsarter/Rödlistade arter: Kricka, entita och sävsparv.

Övriga arter: Bäver, snatterand, vigg, sothöna, svarthakedopping och brun kärrhök.

Beskrivning: Numera vattenfyllt alunskifferbrott från andra halvan av 1900-talet. I södra delen två vassrika vikar, varav den östra med stora bladvassbestånd. Kantas mestadels av yngre lövskog och slagghögar. I söder gränsar sjön till stora åkermarker. Anges mestadels som åker- och ängsmark på häradskartan.

Övrig information: Ingår i den av länsstyrelsen utpekade värdetrakten för gräsmarker Mossby/Herrfallsäng

Areal: 18,8 ha.