Sannahed, officersmässen

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Officersmässens grönytor. Foto: Per Karlsson Linderum.

Officersmässens grönytor. Foto: Per Karlsson Linderum.

Naturtyp: Park och trädgård

Biotop: Park och hagmark.

Biotopvärde: Visst.

Artvärde: Visst.

Motivering av naturvärdesklass: Förekomst av stora solitärträd. Del av viktig spridningskorridor.

Naturvårdsarter/Rödlistade arter: -.

Övriga arter: -.

Beskrivning: Halvöppen parkmiljö med förekomsten av stora solitära lövträd. Visst värde som spridningskorridor. Söder om officersmässen av länsstyrelsen utpekad värdefull hagmark, numera under igenväxning. Anges som hed- och parkmark på häradskartan.

Övrig information: Delar av objektet ingår i NV VicNatur Vattenskyddsområde: 2013414. Mer information här Länk till annan webbplats..

Omfattas också av LstT Naturvårdsprogram: 81:11, mer information här Länk till annan webbplats..

Areal: -