Norrtorp, lövskog vid f.d herrgård

Högt naturvärde - naturvärdesklass 2

Ädellövträd längs med grusvägen vid Norrtorps före detta herrgård. Foto: Per Karlsson Linderum.

Ädellövträd längs med grusvägen vid Norrtorps före detta herrgård. Foto: Per Karlsson Linderum.

Naturtyp: Skog och träd.

Biotop: Ädellövskog, sekundär lövnaturskog och småvatten.

Biotopvärde: Påtagligt.

Artvärde: Påtagligt.

Motivering av naturvärdesklass: Riklig förekomst av större ädellövträd, varav flera rödlistade arter. En rik fågelfauna med ett antal rödlistade arter. Riklig förekomst av död ved.

Naturvårdsarter/Rödlistade arter: Skogsalm, naverlönn, gullviva, ask, rödkämpar, kricka, mindre hackspett, spillkråka, entita, grönsångare, björktrast, rödvingetrast, svartvit flugsnappare, grönfink, gulsparv och sävsparv. Äldre historiska fynd av de rödlistade arterna råglosta, klätt och stortimjan.

Övriga arter: Getrams, ängsdaggkåpa, bok, skogslind, väddklint, skogssnäppa, gröngöling, stjärtmes och näktergal.

Beskrivning: Huvudsakligen dominerat av äldre artrik ädellövskog, en rest från den tidigare parkmiljön kring Norrtorps herrgård. Bebyggelsen jämnades med marken när angränsande alunskifferbrottet vid Norrtorpssjön anlades under andra halvan av 1900-talet. Förutom förekomsten av många stora ädellövträd, varav de flesta almar döda, karaktäriseras området av ett stort inslag av död ved och därmed också många vedlevande svampar. Under stark igenväxning. Alléträd finns längs vägarna i västra och södra kanten. En stor välbevarad jordkällare erbjuder boplats åt fladdermöss. I södra delen ett starkt igenväxt och delvis förorenat kärr med säsongsvisa vattenspeglar. Skogsbryn mot angränsande åkermark i söder. Anges som omväxlande ängs-, åker- och skogsmark på häradskartan.

Övrig information: Ingår i den av länsstyrelsen utpekade värdetrakten för gräsmarker Mossby/Herrfallsäng

Välbevarad jordkällare från herrgårdstiden, läs mer här Länk till annan webbplats.. Dessutom äldre husgrund norr om jordkällaren, läs mer här Länk till annan webbplats..

Areal: 7,3 ha.