Rala, betesmark O om

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Betesmarkerna delas av en vandringsled. Foto: Per Karlsson Linderum.

Betesmarkerna delas av en vandringsled. Foto: Per Karlsson Linderum.

Naturtyp: Äng och betesmark.

Biotop: Betesmark.

Biotopvärde: Visst.

Artvärde: Visst.

Motivering av naturvärdesklass: Relativt lång kontinutiet som betesmark i annars intensivt hävdat jordbrukslandskap. Del av viktig spridningskorridor.

Naturvårdsarter/Rödlistade arter: -.

Övriga arter: -.

Beskrivning: Frodig betesmark med visst inslag av träd och buskar. Viktig spridningskorridor. Anges mestadels som hedmark på häradskartan.

Övrig information: -

Areal: -