Lugnetbrottet

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Lugnetbrottet sett från norra sidan. Foto: Per Karlsson Linderum.

Lugnetbrottet sett från norra sidan. Foto: Per Karlsson Linderum.

Naturtyp: Djup sjö.

Biotop: Vattenfyllt kalkstensbrott.

Biotopvärde: Visst.

Artvärde: Visst.

Motivering av naturvärdesklass: Flera häckande rödlistade fågelarter.

Naturvårdsarter/Rödlistade arter: Drillsnäppa, kungsfiskare, sävsparv, sötvedel och väddklint.

Övriga arter: Ängsskinnbaggen Blepharidopterus angulatus, flodflickslända, tidig mosaikslända och forsärla.

Beskrivning: Vattenfyllt kalkstensbrott söder om torpet Lugnet. Artrika kalkhällar i kanten av brottet, speciellt i norra och sydöstra delen. Flera häckande rödlistade fågelarter och tillfälliga fynd av utter. Anges som skogs-, ängs- och åkermark på häradskartan.

Övrig information: Ingår i LstT GI Gräsmarker (trakt): Mossby/Herrfallsäng.

Ingår också i projektet Fjärilslandskapet Norra Mossby, läs mer här Länk till annan webbplats..

Areal: -