Varmdammen

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Varmdammen en dag i april. Foto: Per Karlsson Linderum.

Varmdammen en dag i april. Foto: Per Karlsson Linderum.

Naturtyp: Småvatten.

Biotop: Spillvattendamm.

Biotopvärde: Visst.

Artvärde: Visst.

Motivering av naturvärdesklass: Relativt artrik spillvattendamm i skogligt landskap.

Naturvårdsarter/Rödlistade arter: Citronfläckad kärrtrollslända.

Övriga arter: Vinterflickslända, tidig mosaikslända, mindre sjötrollslända, snatterand, vanlig groda, åkergroda, vanlig padda och vanlig snok.

Beskrivning: Mindre damm med varmt spillvatten från närliggande industriområde. Omges av vass och lövskog. Det varma vattnet gör att dammen sällan fryser och den lockar därför till sig övervintrande sjöfåglar vid sträng kyla. Det varma vattnet gör att dammen har svenskt fenologirekord för flera trollsländearter, vilka förvandlar sig ovanligt tidigt här. Anges som åkermark och vattendrag på häradskartan.

Övrig information:

Areal: -