Stormossen, tallskog på östra sidan

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Stormossen tallskog

Naturtyp: Skog och träd.

Biotop: Barrskog och gransumpskog.

Biotopvärde: Visst.

Artvärde: Obetydligt.

Motivering av naturvärdesklass: Viktig skoglig spridningskorridor. Lång skoglig kontinuitet. Ett av få områden på kommunal mark med fältskikt dominerat av skvattram. Del av det största sammanhängande skogsområdet i Kumla kommun.

Naturvårdsarter/Rödlistade arter: -

Övriga arter: Häckande tofsmes och kungsfågel i skogsområdet.

Beskrivning: Större delen av området äldre gles tallskog med väl utvecklat fältskikt av skvattram. Enstaka gammeltallar och en del död liggande död ved. I östra delen mindre område med karaktär av gransumpskog i anslutning till Lisslemossen. Här rikligt med hängande lavar och ett visst inslag av död ved. Anges som skogsmark på häradskartan. 

Övrig information: Ingår i "Skogsområde nordväst om Åbytorp" i LstT Naturvårdsprogram: 81:9.

Areal: 5,2 ha.