Skogsberg, alsumpskog 200 m SO

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Naturtyp: Skog och träd.

Biotop: Alsumpskog.

Biotopvärde: Visst.

Artvärde: Obetydligt.

Motivering av naturvärdesklass: Delvis utvecklad alsumpskog med inslag av död ved. Beläget i viktig skoglig spridningskorridor. Lång skoglig kontinuitet.

Naturvårdsarter/Rödlistade arter: Entita.

Övriga arter: Häckande stjärtmes i anslutning till alsumpskogen.

Beskrivning: Alsumpskog med enstaka väl utvecklade socklar och ett visst inslag av död ved. Enstaka säsongsvis vattenfyllda ytor. Omgivet av intensivt brukad skogsmark. Anges som skogsmark på häradskartan.

Övrig information: -

Areal: 1,3 ha.