Högmans hage

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Lövskog vid Högmans hage tidig april. Foto: Per Karlsson Linderum.

Lövskog vid Högmans hage tidig april. Foto: Per Karlsson Linderum.

Naturtyp: Skog och träd.

Biotop: Sekundär lövnaturskog.

Biotopvärde: Påtagligt-

Artvärde: Påtagligt.

Motivering av naturvärdesklass: Artrik lövskog i viktig skoglig spridningskorridor.

Naturvårdsarter/Rödlistade arter: Mindre hackspett, spillkråka, entita, grönsångare, stare, björktrast, rödvingetrast, svartvit flugsnappare, gulsparv, rävticka, blåsippa, svart trolldruva, skogsalm och ask.

Övriga arter: Tjärblomstervivel, göktyta, gröngöling, stjärtmes och stenknäck.

Beskrivning: Sekundär lövnaturskog med delvis stort inslag av död ved. I objektet genomförs restaureringsåtgärder finansierade av SKS för att stärka lövskogsvärden. Öppen skogsglänta i området mitt kring tidigare torpbebyggelse. Del i viktig skoglig spridningskorridor. Anges som åkermark och bebyggelse på häradskartan.

Övrig information: Ingår i LstT GI Gräsmarker (trakt): Mossby/Herrfallsäng. Också utpekat av Skogsstyrelsen för naturvärden SKS Naturvärden, läs mer här Länk till annan webbplats..

I objektet finns tre bevarade stengärdesgårdar, läs mer här Länk till annan webbplats..

Areal: -