Södra Yxhults lövskog

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Stenrösen i brynet mot åkermarken. Foto: Per Karlsson Linderum.

Stenrösen i brynet mot åkermarken. Foto: Per Karlsson Linderum.

Naturtyp: Skog och träd.

Biotop: Lövnaturskog.

Biotopvärde: Påtagligt.

Artvärde: Påtagligt.

Motivering av naturvärdesklass: Värdefull lövskog med inslag av död ved, brynmiljöer och flertalet naturvårdsarter.

Naturvårdsarter/Rödlistade arter: Tibast, blåsippa, ask, klasefibbla, entita, läderskål och hasselticka.

Övriga arter: Stjärtmes och stenknäck.

Beskrivning: Lövdominerad skog med stort inslag av hassel och död ved. Beläget på kalkberggrund. Förekomst av ett stort antal naturvårdsarter. Viktiga brynmiljöer mot omgivande åkermark i söder och väster. Flera mycket stora stenrösen och enstaka stora oxlar. Beläget i viktig skoglig spridningskorridor. Lång skoglig kontinuitet. Anges som skogsmark på häradskartan.

Övrig information: Ingår i LstT GI Gräsmarker (trakt): Mossby/Herrfallsäng.

Areal: -