Reningsverksdammarna

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Groddammen vid Reningsverksdammarna. Foto: Per Karlsson Linderum.

Groddammen vid Reningsverksdammarna. Foto: Per Karlsson Linderum.

Naturtyp: Grund sjö.

Biotop: Reningsverksdammar.

Biotopvärde: Visst.

Artvärde: Påtagligt.

Motivering av naturvärdesklass: Förekomst av ett rikt tätortsnärna fågelliv.

Naturvårdsarter/Rödlistade arter: Kricka, smådopping, kungsfiskare, björktrast, rörsångare, grönfink, sävsparv och gulsparv.

Övriga arter: Vinterflickslända, mindre kustflickslända, höstmosaikslända, sångsvan, vattenrall, rörhöna, sothöna, gråhäger och prästkrage.

Beskrivning: Reningsverksdammarna i Kumla hyser en rik fågelfauna med såväl häckande som övervintrande fåglar. I och med att dammarna sällan fryser till samlas våtmarksfåglar i området under kalla vinterperioder. I västra delen en mindre groddamm. Anges som ängsmark på häradskartan.

Läs mer om dammarna på kommunens hemsida här Länk till annan webbplats..

Övrig information: -

Areal: -