Stenstorpsdammen

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Stenstorpsdammen

Naturtyp: Djup sjö.

Biotop: Vattenfyllt skifferbrott.

Biotopvärde: Påtagligt.

Artvärde: Påtagligt.

Motivering av naturvärdesklass: Riklig förekomst av hänsynskrävande amfibier och trollsländor. Del i viktig spridningskorridor.

Naturvårdsarter: Citronfläckad kärrtrollslända och mindre vattensalamander.

Övriga arter: Vanlig padda och rörhöna.

Beskrivning: Numera vattenfyllt alunskifferbrott från andra halvan av 1900-talet. Kantas av lövskog och ett antal vassruggar. Ofta spektakulära ansamlingar av vanlig padda under lekperioden. Anges som skogsmark på häradskartan.

Övrig information: Ingår i den av länsstyrelsen utpekade värdetrakten för gräsmarker Mossby/Herrfallsäng.

Areal: 1,1 ha.