Blacksta, torrbacke N om

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Den östra sluttningen som är den mest bästa torrbacksfloran. Foto: Per Karlsson Linderum.

Den östra sluttningen som är den mest bästa torrbacksfloran. Foto: Per Karlsson Linderum.

Naturtyp: Äng och betesmark.

Biotop: Torräng.

Biotopvärde: Visst.

Artvärde: Påtagligt.

Motivering av naturvärdesklass: Artrik torrängsflora. Del i viktig spridningskorridor.

Naturvårdsarter/Rödlistade arter: Backsippa, gullviva och dvärgvårlök.

Övriga arter: Hämpling.

Beskrivning: Torrängsbacke med rik flora, främst i sydöstra delen. Friskare och mer näringsrik mark mot väster och bitvis rik förekomst av invasiva arten blomsterlupin. Del i viktig spridningskorridor från Sannahed och norrut. Tidigare förekomst av jättesälg, numera död. Anges som hagmark på häradskartan.

Övrig information: Objektet ingår i LstT Naturvårdsprogram: 81:12 och NV VicNatur Vattenskyddsområde.

Areal: -