Västerhult, sumpskog

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Småvatten i norra delen av området. Foto: Per Karlsson Linderum.

Småvatten i norra delen av området. Foto: Per Karlsson Linderum.

Naturtyp: Skog och träd.

Biotop: Sumpskog.

Biotopvärde: Visst.

Artvärde: Visst.

Motivering av naturvärdesklass: Sumpskog och småvatten i viktig skoglig spridningskorridor.

Naturvårdsarter/Rödlistade arter: Spillkråka, kråka, entita, rödvingetrast, tibast och ask.

Övriga arter: Svartmes.

Beskrivning: Sumpskog med visst inslag av död ved och en mindre permanent vattensamling i norra delen av objektet. Ganska stort inslag av död ved. Viktig skoglig spridningskorridor. Anges som skogsmark på häradskartan.

Övrig information: -

Areal: -