Hästhagsbrottet

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Mindre brott i norra delen intill Hästhagsbrottet. Foto: Per Karlsson Linderum.

Mindre brott i norra delen intill Hästhagsbrottet. Foto: Per Karlsson Linderum.

Naturtyp: Djup sjö och Skog och träd.

Biotop: Kalkstensbrott, lövskog och ängsmark.

Biotopvärde: Påtagligt.

Artvärde: Högt.

Motivering av naturvärdesklass: Förekomst av en rad naturvårdsarter och lokalt ovanliga arter liksom nationellt sparsamt förekommande kalkgynnade lavar och svampar.

Naturvårdsarter/Rödlistade arter: Kungsfiskare, getväppling, gulvial, brudbröd, gullviva, gulmåra, ask, rödkämpar, liten blåklocka, spåtistel, rödklint, väddklint och prästkrage.

Övriga arter: Vinterflickslända, höstmosaikslända, större ängstrollslända, gröngöling, stenknäck, sporsäcksvamparna Muellerella pygmaea, Lecanora subintricata, Rinodina bischoffii och Hymenelia rhodopis, svarttoppig kollav, kalklockmossa, piggpottia, liten svartstjärna, fågelstarr. luddhavre, skogsklöver, rödklöver, backsmultron, åkervädd och olvon.

Beskrivning: Vattenfyllt kalkstensbrott, numera populär och officiell badplats. Kalkstensklippor i östra delen mestadels kala och solexponerade. I sydligaste delen av objektet lövdunge. På västra sidan av brottet lövdominerad strandskog. Norr om brottet mindre yta med delvis igenväxt ängsmark med alvarskaraktär. I nordvästra delen av objektet ett av lövskog omgivet mindre kalkstensbrott. Enda kända lokalen i länet för sporsäcksvamparna Muellerella pygmaea, Lecanora subintricata och Hymenelia rhodopis och pottmossan piggpottia. Över lag en unik kalkgynnad lav- och svampflora. Viktigt fiskevatten för i närområdet häckande kungsfiskare. Anges som skogs-, åker- och ängsmark på häradskartan.

Övrig information: Ingår i LstT GI Gräsmarker (trakt): Mossby/Herrfallsäng.

Ingår också i projektet Fjärilslandskapet Norra Mossby, läs mer här Länk till annan webbplats..

Areal: -