Stenarbetarmuseet

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Naturtyp: Täkt och upplag.

Biotop: Kalkbrott.

Biotopvärde: Visst.

Artvärde: Visst.

Motivering av naturvärdesklass: Förekomst av artrik flora och kalkrika miljöer.

Naturvårdsarter/Rödlistade arter: Väddklint, bockrot, gulvial, käringtand, liten blåklocka och stor blåklocka.

Övriga arter: -.

Beskrivning: Upplag och före detta kalkbrott söder om Stenarbetarmuseet med kalkgynnad flora. Viss karaktär av alvar. Solexponerade ytor rika på steklar. Anges som bebyggelse och skogsmark på häradskartan.

Övrig information: Ingår i LstT GI Gräsmarker (trakt): Mossby/Herrfallsäng.

Ingår också i projektet Fjärilslandskapet Norra Mossby, läs mer här Länk till annan webbplats..

Areal: -