Sandstenstorp, alsumpskog 450 m SO

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Sandstenstorp

Naturtyp: Skog och träd.

Biotop: Alsumpskog.

Biotopvärde: Påtagligt.

Artvärde: Obetydligt.

Motivering av naturvärdesklass: Väl utvecklad alsumpskog. Beläget i viktig skoglig spridningskorridor. Lång skoglig kontinuitet.

Naturvårdsarter/Rödlistade arter: -

Övriga arter: Häckande tofsmes i anslutning till alsumpskogen.

Beskrivning: Väl utvecklad alsumpskog med stort inslag av död ved, rotvältor och vedlevande svampar. Småvatten i södra delen. Anges som skogsmark/våtmark på häradskartan.

Övrig information: -

Areal: 1,2 ha.