Alaborgssjön

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Alaborgsjön

Naturtyp: Djup sjö och Skog och träd.

Biotop: Vattenfyllt skifferbrott och tallskog.

Biotopvärde: Påtagligt.

Artvärde: Påtagligt.

Motivering av naturvärdesklass: Förekomst av ett antal lokalt ovanliga våtmarksfåglar. Del av viktig spridningskorridor.

Naturvårdsarter/Rödlistade arter: Brudborste, ängsbräsma, jungfrulin, rörsångare, talltita och sävsparv.

Övriga arter: Grågås, snatterand, vattenrall, månflickslända och tidig mosaikslända.

Beskrivning: Numera vattenfyllt alunskifferbrott från andra halvan av 1900-talet. Kantas av breda vassruggar och yngre lövskog. På östra sidan av sjön finne en öppen tallskog med ängsartad flora. Anges mestadels som skogsmark på häradskartan.

Övrig information: Ingår i den av länsstyrelsen utpekade värdetrakten för gräsmarker Mossby/Herrfallsäng.

På östra sidan av sjön finns en fossil åker, läs mer här. Länk till annan webbplats.

Areal: 1,5 ha.