Stormossen

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Stormossen

Naturtyp: Myr.

Biotop: Mosse, före detta torvtäkt och blandsumpskog.

Biotopvärde: Visst.

Artvärde: Visst.

Motivering av naturvärdesklass: De delar av mossen som ligger på kommunal mark är starkt påverkade och har liten utvecklingspotential. Hela Stormossen bör klassas som ett område med påtagligt naturvärde. Del av det största sammanhängande skogsområdet i Kumla kommun.

Naturvårdsarter/Rödlistade arter: Talltita häckar i anslutning till mossen. Äldre fynd av vintertagging felrapporterat, avser Kilamossen.

Övriga arter: De enda fynden i Kumla kommun av ljungstävmal, skvattramstävmal och grå lövträdsbredvecklare är gjorda på lokalen. Här växer flera lokalt ovanliga arter, till exempel rosling. Stormossen är en av få häckplatser för nattskärra i kommunen. Dessutom förekommer tofsmes, svartmes, stjärtmes och större korsnäbb.

Beskrivning: Starkt av torvtäkt påverkad mosse. Trädskiktet domineras av tall och glasbjörk. Öppna partier finns norr om den kommunala marken. I västligaste delen mindre blandsumpskog. Objektet är omgivet av äldre barrskog. Anges som våtmark på häradskartan.

Övrig information: Ingår i "Skogsområde nordväst om Åbytorp" i LstT Naturvårdsprogram: 81:9, LstT Våtmarksinventering: 18 och NV Våtmarksinventeringen (VMI) och SKS Sumpskogar.

Areal: 3,5 ha på kommunal mark (totalt drygt 23 ha sammanhängande våtmark).