Ölunda alsumpskog

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Alsumpskogen vid Ölunda. Foto: Per Karlsson Linderum.

Alsumpskogen vid Ölunda. Foto: Per Karlsson Linderum.

Naturtyp: Skog och träd.

Biotop: Alsumpskog.

Biotopvärde: Påtagligt.

Artvärde: Påtagligt.

Motivering av naturvärdesklass: Väl utvecklad alsumpskog med förekomst av flera signalarter.

Naturvårdsarter: Tibast, blåsippa, vit pyrola, scharlakansvårskål och gulsparv.

Övriga arter: Stor svävfluga.

Beskrivning: Alsumpskog med mycket väl utvecklade alsocklar och stort inslag av död ved, lågor och vedlevande svampar. Lång kontinuitet som skoglig våtmark. Beläget i viktig skoglig spridningskorridor. Anges som våtmark på häradskartan.

Övrig information: -

Areal: -