Sannahed, lövskog NO om

Påtagligt naturvärde - naturvärdesklass 3

Vandringsled i lövskogen. Foto: Per Karlsson Linderum.

Vandringsled i lövskogen. Foto: Per Karlsson Linderum.

Naturtyp: Skog och träd.

Biotop: Lövskog med inslag av ädellövträd.

Biotopvärde: Påtagligt.

Artvärde: Visst.

Motivering av naturvärdesklass: Förekomst av ett stort antal större ädellövträd. Visst inslag av död ved. Del av viktig spridningskorridor.

Naturvårdsarter/Rödlistade arter: -.

Övriga arter: -.

Beskrivning: Lövskog med visst inslag av ädellövträd och död ved, det sistnämnda framförallt i nordöstra delen. trivialt fältskikt. Brynmiljöer mot väster. Nyttjas av närbelägen skola och genom objektet går en vandringsled. Anges som hed- och parkmark på häradskartan.

Övrig information: Ingår delvis i NV VicNatur Vattenskyddsområde: 2013414, mer information här Länk till annan webbplats..

Areal: -