Blacksta, betesmark N om

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Ralaån och betesmarkerna i vänster del av bilden. Foto: Per Karlsson Linderum.

Ralaån och betesmarkerna i vänster del av bilden. Foto: Per Karlsson Linderum.

Naturtyp: Äng och betesmark.

Biotop: Betesmark.

Biotopvärde: Visst.

Artvärde: Visst.

Motivering av naturvärdesklass: Del i viktig spridningskorridor.

Naturvårdsarter/Rödlistade arter: Tofsvipa.

Övriga arter: -

Beskrivning: Betesmark i öppet jordbrukslandskap, i anslutning till vattendrag. Anges som åker- och ängsmark på häradskartan.

Övrig information: Ingår delvis i NV VicNatur Vattenskyddsområde: 2013414, mer information här Länk till annan webbplats..

Areal: -