Nytorp, skogsbäck O om

Visst naturvärde - naturvärdesklass 4

Gullpudra vid Nytorpsbäcken. Foto: Per Karlsson Linderum.

Gullpudra vid Nytorpsbäcken. Foto: Per Karlsson Linderum.

Naturtyp: Skog och träd.

Biotop: Blandsumpskog.

Biotopvärde: Visst.

Artvärde: Påtagligt.

Motivering av naturvärdesklass: Förekomst av flera indikatorarter på kalkrik mark. Beläget i viktig skoglig spridningskorridor.

Naturvårdsarter/Rödlistade arter: Tibast, blåsippa, ögonpyrola och gullpudra.

Övriga arter: Kopparödla, skogsödla, stor svävfluga, videsandbi, skogsnäppa, kungsfågel och morkulla.

Beskrivning: Mestadels blandsumpskog på kalkrik berggrund vid påverkad skogsbäck. Lång skoglig kontinuitet och anges som skog på häradskartan. Mellersta delarna av området anges som historisk våtmark.

Övrig information: -

Areal: 4,2 ha.